RR Lyrae változók az M3-ban.


Az Astronomy Picture of the Day 2004 October 12.-ei, alább látható, M3: Inconstant Star Cluster című felvételén az RR Lyrae változók egy éjszaka alatti fényváltozása érzékelhető.

M3 RR Lyrae

Az RR Lyrae típusú változók pulzációs periódusa 0,2-2,4 nap közötti értékű, de jellemzően 0,5 nap körüli. Abszolút vizuális fényességük +1,3 és +0,3 magnitúdó közé esik, luminozitásuk 40-90 L¤ (L¤= a Nap luminozitása), sugaruk átlagosan 5 R¤. II. populációs, tehát öreg, fémszegény csillagok; tömegük kb. 0,5 M¤ (naptömeg). Három csoportot különböztetnek meg fénygörbéik alapján (Bailey nyomán): ab típus: alapmódusú pulzáció, nagyobb amplitúduó, hosszabb periódus, aszimmetrikus fénygörbe, kisebb felszíni hőmérséklet, gyakoribb előfordulás; c típus: pulzáció az első felharmonikus módban, közel szinuszos fénygörbe; d, vagy kétmódusú típus: ez a legritkább (jelenleg kb. 40-et ismerünk), pulzációjukban az alap- és első felharmonikus módus egyszerre jelen van, a periódusidők aránya: P1/P0~0.746±0.002. Gyanítható, hogy az RRd típus átmeneti fázist jelent az alap- ill. első felharmonikus módban pulzáló ab és c típusok között; más szavakkal: az RRd csillagok éppen módusváltáson esnek át. Egyébként az efféle módusváltás megfigyelhető a félszabályos és Mira típusú pulzáló változócsillagok között is. (Ha már a módusok számánál tartunk, meg kell említenem, hogy az RR Lyrae típusú AC And három módusban pulzál: alapmódus, első és második felharmonikus.) Az RR Lyrae csillagokat halmazváltozóknak is nevezik, utalva arra, hogy nagy számban fordulnak elő gömbhalmazokban. A cefeida és W Virginis típusú csillagokhoz hasonlóan ezekre a csillagokra is érvényes egy elég jól meghatározott periódus-luminozitás összefüggés, ezért jó távolságindikátorok. Kisebb luminozitásuk miatt nem használhatók akkora távolságokra, mint a cefeidák, de ezt ellensúlyozza gyakori előfordulásuk. Jelenleg közel 15000 RR Lyrae változót ismerünk (GCVS, Alcock et al. 1996). A Galaxisunkban található gömbhalmazok távolságát a bennük gyakori RR Lyrae csillagokkal állapították meg, de nagyon jól használhatók távolságmérésre Galaxisunkon belül, és extragalaktikus távolságokra is közel 1 Mpc távolságig. Némelyik RR Lyrae fénygörbéje jellegzetes változást mutat. Az effektus időben változó fázisú, kis amplitúdójú szinuszos moduláció, ami a fénygörbét a felszálló ág és a maximum környékén torzítja el. A jelenséget felfedezőjéről Blazsko-effektusnak nevezték el. A torzulás periodikus, periódusideje általában 20-40 nap. Némelyik csillagnál a Blazsko-effektus amplitúdója is változást mutat. Az effektust eredete még vitatott. Megjegyzem, hogy maga a típus névadója, az RR Lyrae is Blazsko-effektust mutat, tehát nem tipikus RR Lyrae csillag (további részletekre vonatkozóan l.: Cooper & Walker 1992, Maran 1994).
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/termesz/csillag/ketrovid/html/attek/attek.htm